Kadra pedagogiczna

Do Internatu II LO w Przemyślu zapraszają:

1. Marek Haluk – kierownik internatu
2. Elżbieta Horudko – Szpiech – wychowawca gr. I
3. Kamila Olechowska – wychowawca gr.II

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne z kwalifikacjami opiekuńczo- wychowawczymi. Ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczniów uwzględniając ich możliwości psychorozwojowe. Na bieżąco udziela wsparcia oraz stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalno – moralnej jak i fizycznej.Dzięki pracy opiekuńczo – wychowawczej młodzież ma poczucie bezpieczeństwa, jest zintegrowana a stwarzane warunki i atmosfera przypominają dom rodzinny.

Zapewniamy:

  • ciepłą atmosferę
  • domowy klimat
  • życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość
  • pomoc w adaptacji
  • czas i cierpliwość dla każdego
  • rozwijanie pasji i zainteresowań
  • opiekę pedagoga i psychologa
  • działania pedagogiczne zgodne z regulaminem